Obchodní podmínky

pro server http://www.kvetiny-chladek.cz/

 

I. Definice pojmů

Ceník Kurýra - Aktuální Ceník Kurýra zveřejněný v E-shopu, odkaz na něj je součástí Objednávky. Účinným se stává okamžikem zveřejnění, přičemž platí, že již potvrzené Objednávky se řídí Ceníkem Kurýra účinným v době Potvrzení.

Ceník Zboží - Aktuální Ceník Zboží zveřejněný v E-shopu, odkaz na něj je součástí Objednávky. Účinným se stává okamžikem zveřejnění, přičemž platí, že již potvrzené Objednávky se řídí Ceníkem Zboží účinným v době Potvrzení.

E-shop - Webová stránka http://www.kvetiny-chladek.cz/, na níž je nabízeno Zboží Prodávajícího.

Formulář - Objednávkový formulář vyplněný Objednatelem při tvorbě Objednávky, a to zejména v sekci E-shopu s názvem „Košík“.

Kurýr - Smluvní partner Prodávajícího, který v rámci své podnikatelské činnosti zajišťuje přepravu a dodání Zboží.

Cena - Součet ceny Ceny Zboží a Ceny Kurýra dodání Zboží Kurýrem (nebo-li ceny za dodání Zboží Kurýrem).

Obchodní podmínky - Tyto, jakož i všechny minulé a všechny budoucí Obchodní podmínky Prodávajícího pro E-shop. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. Případné změny se stávají účinnými okamžikem jejich zveřejnění v E-shopu, přičemž platí, že každá Smlouva se řídí Obchodními podmínkami účinnými v době jejího uzavření.

Objednávka - Objednávka konkrétního Zboží učiněná Objednatelem v E-shopu prostřednictvím vyplnění Formuláře. Aby se Objednávka stala pro Objednatele i Prodávajícího závaznou, musí být Prodávajícím Potvrzena na Objednatelem určenou e‑mailovou adresu.

Objednatel - Osoba, která objednává u Prodávajícího v E-shopu prostřednictvím Formuláře Zboží a hradí Cenu. Objednatel může být zároveň Příjemcem.

Potvrzení - Potvrzení o převzetí Objednávky učiněné Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v jeho Účtu.

Prodávající - Chládek zahradnické centrum s.r.o., IČO 06636853, se sídlem Střešovická 458/47, 162 00 Praha 6.

Provozovna - Kontaktní místo a místo pro osobní odběr Zboží na adrese Střešovická 458/47, 162 00 Praha 6.

Příjemce - Osoba, které je Zboží určeno. Touto osobou může být sám Objednatel nebo třetí osoba.

Smlouva - Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Objednatelem v okamžiku, kdy je Potvrzení Objednávky doručeno Objednateli na jím určený e-mail.

Účet - Soubor jedinečných údajů Objednatele jako je jméno příjmení, e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo, heslo.

Zboží - Produkty jako především různé druhy květin nabízené Prodávajícím v E-shopu. Zboží je Objednatelem v E-shopu prostřednictvím Formuláře objednáno a po zaplacení Ceny dodáno Příjemci.

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

II. Účet

 1. Při procesu tvorby Objednávky zadává Objednatel do Formuláře údaje potřebné pro úspěšnou realizaci Objednávky. Těmito údaji jsou zejména e-mailová adresa, telefon a adresa Objednatele nebo případně adresa Příjemce. Objednatel je povinen tyto údaje uvést pravdivě a přesně.
 2. Systém E-shopu za účelem usnadnění tvorby případných dalších budoucích Objednávek uchovává údaje Objednatele (s výjimkou údajů o Příjemci, který není Objednatelem), a to ve formě Účtu, který je Objednateli automaticky zřízen po zadání příslušných údajů do Formuláře a kliknutí na ikonu „Pokračovat“. O zřízení Účtu je Objednatel obratem informován na jím zadanou e-mailovou adresu, přičemž mu je zároveň sděleno heslo k tomuto Účtu.
 3. Pokud je při tvorbě další Objednávky zadán do Formuláře již použitý e-mail, systém Objednatele vyzve k zadání hesla k přístupu do příslušného Účtu. V případě, že Objednatel heslo nezná, nabídne mu systém E-shopu zaslání nového hesla na daný e-mail.
 4. Prodávající je na písemnou nebo e-mailovou výzvu Objednatele povinen bez zbytečných odkladů zajistit zrušení Účtu.
 5. Objednatel tímto uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s tím, aby všechny Objednatelovy osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy automaticky nebo prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovával, a to při své podnikatelské činnosti související se Zbožím. Objednatel tento souhlas uděluje do doby, než učiní Prodávajícímu výzvu podle předchozího odstavce 4. V případě, kdy Objednatel Prodávajícího vyzve ke zrušení svého Účtu, ale zároveň bude mít s Prodávajícím uzavřenou Smlouvu, trvá tento souhlas do okamžiku, než tato Smlouva pozbude účinků.
 6. Objednatel je plně odpovědný za veškerá právní jednání učiněná prostřednictvím jeho Účtu, a je proto povinen své přístupové heslo pečlivě uchovávat a nesdělovat ho dalším osobám.
 7. Prodávající je oprávněn Objednateli jeho Účet zrušit, a to zejména pokud Objednatel Účet nepoužil po dobu více než 6 měsíců nebo pokud závažným způsobem porušil Obchodní podmínky nebo pokud se vůči Prodávajícímu dopustil jednání rozporného s právem nebo dobrými mravy..
 8. V případě, kdy Objednatel při tvorbě Objednávky zadá, že se přihlašuje k odběru novinek, uděluje tím Prodávajícímu souhlas k zasílání důležitých sdělení týkající se Prodávajícího a Obchodních podmínek, jakož i jiných reklamních sdělení, a to na e-mail Objednatele uvedený v Objednávce. Odběr těchto novinek je Objednatel oprávněn prostřednictvím e‑mailové zprávy odhlásit.

III. Smlouva

A) uzavření

 1. Objednávka odeslaná Prodávajícímu představuje návrh na uzavření Smlouvy, jejíž obsah je určen Objednávkou a těmito Obchodními podmínkami. Posledním krokem před odesláním Objednávky Prodávajícímu je její finální kontrola. Objednatel je za účelem následné úspěšné realizace obchodu povinen v rámci tohoto kroku detailně zkontrolovat veškeré údaje obsažené v Objednávce.
 2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající Potvrdí přijetí Objednávky Objednateli.
 3. U některých druhů Zboží může E-shop vyžadovat provedení Objednávky v určité minimální lhůtě před termínem dodání (např. u kytic obsahujících ovoce, zeleninu nebo uzeniny) a Objednatel je povinen tuto lhůtu pro úspěšnou realizaci Objednávky dodržet. Skutečnost, že systém E-shopu Objednateli navzdory této lhůtě umožní provedení Objednávky s dodáním na dřívější termín, nemá na lhůtu žádný vliv. Taková přijatá Objednávka bude Prodávajícím vyřízena až po uplynutí stanovené lhůty.

B) cena

 1. Cena Zboží odpovídá Ceníku Zboží a je uvedena v Objednávce. V případě dodání Zboží prostřednictvím Kurýra podle článku IV. oddílu B) je k Ceně Zboží připočtena Cena Kurýra, jejíž výše je rovněž uvedena v Objednávce.
 2. Způsob úhrady Ceny Zboží si Objednatel zvolí v Objednávce, přičemž platí, že úhrada v hotovosti je možná výhradně při osobním odběru Zboží podle článku IV. oddílu A).

C) záměna Zboží

 1. Prodávající je s ohledem na sezónnost některých květin, jakož i na závislost na dovozu některých květin ze zahraničí oprávněn bez souhlasu Objednatele změnit druh nebo barvu Objednatelem objednaného Zboží do výše 30 % oproti fotografii umístěné v E-shopu.
 2. V případě nutnosti provedení větší odlišnosti Zboží, než ve výši 30 %, Prodávající zpracování Objednávky přeruší a Objednatele bez zbytečného odkladu kontaktuje. V případě, že v přiměřené lhůtě nedojde k dohodě o změně Objednávky, jsou Objednatel i Prodávající oprávněni od Smlouvy odstoupit.

D) dodání Zboží

 1. Zboží může být Objednatelem odebráno přímo v Provozovně, nebo může být dodáno Příjemci Kurýrem. Způsob dodání Zboží zvolí Objednatel v Objednávce.
 2. Podrobnosti o jednotlivých způsobech dodání Zboží jsou upraveny níže v článku IV.

E) odstoupení od Smlouvy a (vrácení Zboží)

 1. Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Cena Zboží uvedená v E‑shopu byla třetí osobou úmyslně změněna, či stav zásob Prodávajícího neumožňuje řádné splnění Smlouvy ani s ohledem na ustanovení oddílu C) tohoto článku.
 2. V případě, že do termínu dodání Zboží zbývá více než 24 hodin, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen Objednateli v přiměřené lhůtě vrátit případně již uhrazenou Cenu.
 3. Pokud je Objednatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „OZ“), má podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.
  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty. V případě takového odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká. Objednatel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží (jako poštovné, balné apod.) Prodávajícímu nese Objednatel ke své tíži. Prodávající vrátí Objednateli přijaté prostředky bez zbytečných odkladů po vrácení Zboží Objednatelem. V případě, že dle Smlouvy bylo Zboží dodáno prostřednictvím Kurýra, vrátí Prodávající Objednateli v souladu s ust. § 1832 odst. 2 OZ pouze Cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí v Provozovně. Prodávající je rovněž oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody způsobené mu Objednatelem vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu. Formulář odstoupení od Smlouvy je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek.
 4. Ustanovení předchozího odstavce o právu odstoupit od Smlouvy v souladu s § 1837 písm. e) OZ neuplatní v případech, kdy je předmětem Smlouvy dodání Zboží podléhajícího rychlé zkáze (tedy například květin). V záležitostech neupravených předcházejícími odstavci se odstoupení od Smlouvy řídí příslušnými právními předpisy.

 

IV. Dodání Zboží

A) osobní odběr

 1. Osobní odběr Zboží je uskutečňován výhradně v Provozovně, a to v otevírací době uvedené v E‑shopu, pokud nebude Prodávajícím a Objednatelem dohodnuto jinak.
 2. Zboží je Objednateli předáno pouze v případě, že již byla Objednatelem uhrazena Cena nebo je Objednatel připraven cenu uhradit v rámci běžného nákupu v Provozovně způsobem v Provozovně možným, tedy hotově či bankovní kartou.

B) dodání Kurýrem

 1. V případě dodání Zboží Kurýrem je k Ceně Zboží připočtena Cena dodání Zboží Kurýrem dle Ceníku Kurýra.
 2. Zboží je dáno Kurýrovi k dodání Příjemci pouze v případě, že Objednatelem již byla uhrazena Cena.
 3. Zboží je Kurýrem dodáno na místo určené Objednatelem v Objednávce.
 4. Kurýr dodá Zboží Příjemci v termínu stanoveném Objednatelem v Objednávce. Objednatel bere na vědomí, že tento termín je s ohledem na charakter způsobu dodání pouze přibližný a platí, že může být přiměřeně změněn. Objednatel má na výběr ze tří základních druhů dodání Zboží:
  • Expresní dodání v Praze = dodání v rámci Hlavního města Prahy ve lhůtě 60 minut od okamžiku uhrazení Ceny Objednatelem. Tento způsob dodání není možné použít v případech, kdy je u Zboží stanovena povinnost provedení Objednávky alespoň 24 hodin předem.
  • Normální dodání v Praze = dodání v rámci Hlavního města Prahy ve lhůtě 180 minut od okamžiku uhrazení Ceny, nebo případně v pozdějším Objednatelem stanoveném termínu.
  • Normální dodání mimo Prahu = dodání do vzdálenosti 40 km od hranic Hlavního města Prahy ve lhůtě 180 minut od okamžiku uhrazení Ceny Objednatelem, nebo případně v pozdějším Objednatelem stanoveném termínu.
 5. Zvláštními způsobrm dodání Zboží je dodání v noci. Objednávka s dodáním Zboží v noci (tj. od 20.00 hodin do 08:00 hodin) je Prodávajícím přijata pouze v případě, že ji Objednatel odešle nejpozději v 18.30 hodin toho dne, kdy započíná noc, ve které má být Zboží dodáno.
 6. Prodávající o dodání Zboží Příjemci informuje Objednatele pouze způsobem, který si Objednatel v Objednávce zvolil ("callback", SMS notifikace nebo žádná notifikace). Ustanovení předchozí věty tohoto odstavce neplatí v případě, že by mělo dojít ke změně termínu podle odstavce 4. tohoto oddílu v délce převyšující v případě Expresního dodání 20 minut a v případě Normálního dodání 40 minut. V takovém případě Prodávající prostřednictvím Kurýra Objednatele telefonicky kontaktuje za účelem smluvení dalšího postupu.
 7. Kurýr není povinen ověřovat totožnost Příjemce. Jestliže se Příjemce ve stanoveném termínu na určeném místě nenachází, je Kurýr oprávněn Zboží oproti podpisu předat náhradnímu Příjemci, kterým se v případě dodání do zaměstnání rozumějí kolegové Příjemce a v případě dodání do místa bydliště sousedé Příjemce.
 8. V případě, kdy postup podle předchozího odstavce nebyl úspěšný, nebo nemohl být Kurýrem vykonán, kontaktuje Kurýr Objednatele telefonicky za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně Objednatele nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví Kurýr Zboží zpět do Provozovny.
 9. V případě Objednatelova požadavku na opětovné dodání Zboží je toto opětovné dodání zpoplatněno cenou odpovídající 1,5 násobku standardní ceny Ceny Kurýra dle Ceníku Kurýra, přičemž Prodávající je v případě neúspěchu prvního opakovaného dodání Zboží oprávněn další opakované dodání odmítnout a odkázat Objednatele na osobní odběr Zboží v Provozovně.
 10. V případě, že se Zboží na základě odstavců 7 - 8 tohoto oddílu nachází v Provozovně, je Objednatel povinen se do Provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečných odkladů dostavit a Zboží odebrat. Pro případ, že tak Objednatel neučiní, je Prodávající oprávněn Zboží po uplynutí jeho expirační doby zničit. Pro účely tohoto ustanovení se expirační dobou jakýchkoli květin rozumí doba 5 dní.
 11. V případě nepřesné nebo neexistující adresy platí přiměřeně ustanovení odstavců 6 - 9 tohoto oddílu.
 12. Pokud Příjemce, který není Objednatelem, převzetí Zboží odmítne, platí přiměřeně ustanovení odstavců 7 - 9 tohoto oddílu.
 13. Z důvodu mimořádného nárůstu Objednávek v období 13. - 14. února (svátek sv. Valentýna) a 7. - 8. března (MDŽ) v těchto dnech lhůty uvedené v odstavci 5. tohoto oddílu není možné dodržet. Prodávající se zavazuje, že Zboží bude dodáno v přílsušný den, kdy bylo objednáno s tím, že pro případ nemožnosti dodání v příslušný den bude Objednatel o této skutečnosti vyrozuměn do 120 minut od zadání Objednávky. Do 120 minut od doručení takového vyrozumění je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V. Vady Zboží

A) osobní odběr

 1. Objednatel je povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v Provozovně uplatnit.
 2. Pokud Zboží při převzetí trpí vadami, Prodávající se zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny Zboží, a to buď celku, nebo jeho části (např. výměna květiny se zlomeným květem).
 3. Obvyklé vadnutí květin není skrytou vadou Zboží. Případné skryté vady Zboží je Objednatel povinen Prodávajícímu sdělit telefonickou nebo e-mailovou cestou bezodkladně po jejich zjištění. V případě, že jsou Zbožím květiny, je tak Objednatel pro úspěšné uplatnění svého nároku zároveň povinen učinit nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží. V případě existence takových skrytých vad budou nároky Objednatele uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.

B) dodání Kurýrem

 1. Příjemce je povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady bezodkladně uplatnit, a to telefonickou nebo e-mailovou formou. V případě existence takových vad budou nároky Objednatele (respektive Příjemce) Prodávajícím po dohodě s Objednatelem (respektive s Příjemcem) uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího. Ustanovení odstavců 2. - 3. předchozího oddílu A) tohoto článku platí obdobně.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pro případ, že mezi Prodávajícím a Objednatelem, který je ve smyslu OZ spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu ze Smlouvy, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový Objednatel v souladu s ustanovením § 14 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. podat návrh na mimosoudní vyřešení tohoto sporu České obchodní inspekci (internetové stránky www.coi.cz), jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb.
 2. Fotografie umístěné v E-shopu jsou ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona autorskými díly. Objednatel proto tímto bere na vědomí, že Prodávající je připraven podniknout veškeré právní kroky proti neoprávněnému nakládání s těmito fotografiemi.
 3. Tyto Obchodní podmínky se pro Objednatele stávají závaznými okamžikem odeslání Objednávky.
 4. Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky byly v E-shopu zveřejněny 2.1.2018

 

V Praze dne 2.1.2018

Chládek zahradnické centrum s.r.o.

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy spotřebitelem dle čl. III. oddílu E) odst. 3 Obchodních podmínek

 

 

Vypnout mobilní zobrazení